zakres usług naszej kancelarii

Prawo prywatne międzynarodowe

Zapewnienie obywatelom Państw Członkowskich Unii Europejskiej swobód przepływu osób, kapitału, towarów i usług doprowadziło do istotnego wzrostu liczby sytuacji życiowych, które wykazują związek z prawem innych państw. W tych warunkach coraz części dochodzi do konfliktu norm wywodzących się z różnych systemów prawnych.

Zjawisko współegzystowania różnych porządków prawnych wpływa zarówno na sytuację przedsiębiorców podejmujących inicjatywy gospodarcze poza granicami kraju, jak również osób fizycznych pozostających w stosunkach osobistych lub majątkowych z obywatelami państw obcych. Dostrzegając potrzebę zapewnienia naszym Klientom profesjonalnej pomocy prawnej na tym obszarze, oferujemy usługi w zakresie:

  • opracowywania i opiniowania umów zawieranych z podmiotami z siedzibą zagranicą lub w których świadczenie realizowane jest poza granicami kraju;
  • spraw spadkowych, związanych ze śmiercią cudzoziemców lub obywateli polskich przebywających poza granicami kraju, jak również w przypadkach, gdy poza granicami kraju znajdują się składniki majątku spadkowego;
  • spraw małżeńskich, w tym w szczególności postępowań rozwodowych i separacyjnych oraz spraw o podział majątku;
  • spraw z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi, w tym szczególności dochodzenia roszczeń alimentacyjnych;
  • dochodzenia odszkodowań w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce poza granicami kraju, w tym w szczególności wypadków w trakcie podróży zagranicznej i wypadków komunikacyjnych.