zakres usług naszej kancelarii

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne stanowi jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, która zarazem w najszerszym stopniu dotyka praw i obowiązków obywateli. Ze szczególnym zaangażowaniem wspieramy naszych Klientów w ochronie i realizacji ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej, tak samorządowej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej), jak i rządowej. Zakres świadczonych usług obejmuje nie tylko reprezentowanie Klientów w postępowaniu administracyjnym, ale również w postępowaniach szczególnych, z uwzględnieniem postępowań podatkowych oraz antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Posiadamy również bogate doświadczenie w reprezentowaniu naszych Klientów na etapie postępowań sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Praktyka Kancelarii obejmuje między innymi następuje działy szeroko rozumianego prawa administracyjnego:

  • prawo drogowe i transportowe (wydawanie oraz zwrot prawa jazdy, rejestracja pojazdów, usuwanie i parkowanie pojazdów, zezwolenia i licencje na wykonywanie transportu drogowego, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego),
  • publiczne prawo konkurencji (praktyki ograniczające konkurencje, problematyka kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów),
  • dostęp do informacji publicznej (wnioski o udostępnienie informacji publicznej, odwołania od decyzji o odmowie jej udzielenia),
  • prawo samorządowe (wnioski do organów administracji samorządowej, odwołania od wydanych decyzji, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych),
  • prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego (pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, decyzje o warunkach zabudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku).