zakres usług naszej kancelarii

Prawo cywilne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych z zakresu prawa cywilnego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi oraz sądami polubownymi.

Bogate doświadczenie i zindywidualizowane podejście do każdego Klienta pozwala nam na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie:

  • prawa umów, w tym sporządzania umów cywilnoprawnych oraz ich opiniowania, prowadzenia spraw związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, w tym dochodzenia na drodze sądowej roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zapłatę kar umownych,
  • prawa zobowiązań pozaumownych, w tym dochodzenia na drodze sądowej odszkodowań i zadośćuczynień za wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
  • prawa rzeczowego, w tym reprezentowania Klientów w sprawach o ochronę prawa własności, posiadania, wydanie rzeczy, naruszenie posiadania oraz o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności i ustanowienie służebności,
  • prawa spadkowego, w tym reprezentowania Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia oraz w postępowaniach związanych z działem spadku.