zakres usług naszej kancelarii

Prawo geologiczne i górnicze

Naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Górnego Śląska, rejonu działalności wielu kopalń węgla kamiennego. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko zakładom górniczym, w tym przeciwko największym spółkom prowadzącym na terenie Śląska eksploatację węgla kamiennego, pozwoliło nam na wypracowanie skutecznych sposobów egzekwowania roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wyniku aktywności kopalń.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o zapłatę odszkodowania, o zobowiązanie zakładu górniczego do wykonania niezbędnych napraw nieruchomości, o wykupienie przez zakład górniczy nieruchomości, o zamianę nieruchomości, o zabezpieczenie budynków przed wpływami pochodzenia górniczego, czy też o wykonanie niezbędnych napraw mających na celu przywrócenie nieruchomości walorów estetycznych i użytkowych sprzed powstania szkody. Naszych Klientów wspieramy ponadto w toku postępowań przedsądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych zmierzających do wykonania wyroku zobowiązującego zakład górniczy do przeprowadzenia niezbędnych napraw w obrębie nieruchomości, w tym rektyfikacji pochylonych budynków mieszkalnych.

Nasze zainteresowanie prawem geologicznym i górniczym nie tylko od strony praktycznej ale i naukowej, pozwala na trafną interpretacje niejasnych dla przeciętnego obywatela uregulowań prawa geologicznego i górniczego oraz pokrewnych aktów prawnych.

Współpraca z rzeczoznawcami i specjalistami z zakresu szkód górniczych umożliwia nam ocenę stanu faktycznego i prawnego danej sprawy jeszcze przed rozpoczęciem sporu sądowego. Dzięki temu nasz zespół proponuje Klientom wyłącznie te rozwiązania, które pozostają celowe i ekonomicznie uzasadnione. Ściśle współpracujemy także z Krajowym Stowarzyszeniem Poszkodowanych Działalnością Geologiczno – Górniczą z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, udzielając bieżącej pomocy członkom Stowarzyszenia oraz czynnie wspierając podejmowane przez nich inicjatywy.