zakres usług naszej kancelarii

Prawo gospodarcze i handlowe

Bazując na bogatym doświadczeniu nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa handlowego, zarówno w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak również w sprawach jednostkowych. Obsługujemy przedsiębiorców – spółki osobowe, kapitałowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przed wszystkimi sądami, urzędami i instytucjami.

Oferujemy usługi w zakresie przygotowywania wszelkiego rodzaju umów handlowych, takich jak umowy sprzedaży, leasingu, zlecenia, agencyjna, o roboty budowlane, franczyzy czy też dzierżawy, stosownie do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają także doświadczenie w zakresie prawa wekslowego, czekowego, prawa papierów wartościowych, a także prawa upadłościowego i naprawczego.

Obsługą Klientów, których sprawy dotyczą szeroko rozumianego prawa handlowego zajmuje się posiadający długoletnie doświadczenie zespół prawników kierowany przez adwokatów: Łukasza Kolnego, autora m.in. publikacji dotyczących reprezentacji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz dr. Mariusza Frasa, który od 2005 roku wpisany jest także na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Nasza Kancelaria współpracuje ponadto z kancelariami doradztwa podatkowego, posiadającymi ugruntowaną pozycję na rynku usług prawniczych, co pozwala nam na wieloaspektową obsługę wszystkich uczestników podmiotu gospodarczego.

W ramach usług z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego i handlowego zajmujemy się m.in.:

  • sporządzaniem i opiniowaniem umów gospodarczych oraz kompleksową obsługą transakcji handlowych,
  • dochodzeniem należności, wykonania umowy, odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, dochodzeniem należności z papierów wartościowych,
  • tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, jak również oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych, obrotem udziałami oraz akcjami spółek,
  • sporządzaniem aktów wewnętrznych w Spółkach, takich jak regulaminy, statuty, uchwały oraz protokoły zgromadzeń wspólników,
  • reprezentowaniem podmiotów uczestniczących w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
  • prowadzeniem postępowań związanych odpowiedzialnością cywilną oraz karną członków zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych.