zakres usług naszej kancelarii

Prawo pracy

Nasza Kancelaria świadczy pomoc w dziedzinie prawa, która na co dzień dotyka najszerszego kręgu adresatów – pracodawców oraz pracowników. Oferujemy usługi zarówno w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników, jak i podmiotów indywidualnych – pracowników.

Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam spojrzeć na dany problem z punktu widzenia obu stron sporu, co przynosi wymierne korzyści zarówno na etapie przedprocesowym, jak i już w toku postępowania sądowego.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

  • opiniowania umów o pracę, przygotowywania umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich, regulaminów pracy i wynagradzania  oraz umów o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło) będących podstawą nawiązania stałej współpracy gospodarczej,
  • reprezentacji Klientów w sporach dotyczących stosunków pracy, w tym w sporach związanych z kwestionowaniem prawidłowości wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę, ustalaniem istnienia stosunku pracy, zakazem konkurencji oraz wszelkimi roszczeniami majątkowymi wynikającymi z zatrudnienia typu pracowniczego,
  • dochodzenia na drodze sądowej odpraw i odszkodowań za wypadki przy pracy.