zakres usług naszej kancelarii

Prawo ubezpieczeń społecznych

Podstawowym zadaniem systemu zabezpieczenia społecznego jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji osobistej oraz ochrona obywateli przed niepożądanym następstwami tych zdarzeń losowych, które zmuszają ich do zaprzestania aktywności zawodowej. Warunkiem zapewnienia uprawnionym poczucia bezpieczeństwa socjalnego jest istnienie mechanizmów, które pozwalają na skuteczną weryfikację rozstrzygnięć organów rentowych. Dostrzegając potrzebę zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej w tym obszarze, oferujemy usługi w zakresie:

  • sporządzania odwołań od decyzji organów rentowych, w szczególności w sprawach związanych z ustaleniem prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na pracę w warunkach szczególnych;
  • reprezentowania ubezpieczonych w postępowaniach sądowych wywołanych wniesieniem środków odwoławczych od decyzji organów rentowych;
  • sporządzania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku tych decyzji, od których nie służy odwołanie do Sądu;
  • reprezentowania płatników i ubezpieczonych w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem ubezpieczeń społecznych.