zakres usług naszej kancelarii

Prawo karne

Działalność Kancelarii koncentruje się na reprezentacji Klientów we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianą problematyką odpowiedzialności karnoprawnej.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, w tym oskarżycielom posiłkowym i prywatnym oraz powodom cywilnym, jak i w podejmowaniu skutecznych działań w charakterze obrońcy oskarżonych na etapie postępowań prokuratorskich, sądowych oraz w postępowaniach wykonawczych. Oferujemy pomoc prawną przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu.

Znajomość prawa cywilnego, handlowego i podatkowego pozwala nam na skuteczną reprezentację Klientów w postępowaniach związanych z przestępstwami gospodarczymi, jak i karnoskarbowymi, toczącymi się przed Urzędami Skarbowymi jako organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w tych postępowaniach prowadzonych już na etapie sądowym.

Dążąc do zapewnienia Państwu kompleksowej obsługi prawnej, nasz zespół współpracuje z wyspecjalizowanymi biurami detektywistycznymi, rzeczoznawcami i biegłymi.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu udzielamy pomocy osobom ubiegającym się o:

  • wydanie wyroku łącznego;
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • przerwę w odbywaniu kary,
  • zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty grzywny,
  • zamianę orzeczonej kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub prac społecznie użytecznych,
  • zatarcie skazania.