Za wniosek w przedmiocie zasiedzenia użytkowania wieczystego wnioskodawca uiści opłatę w wysokości 40 zł – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 listopada 2014 r. (Sygn. akt: III CZP 86/14)

09.12.2014

W postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Augustowie w przedmiocie zasiedzenia użytkowania wieczystego nieruchomości, Sąd rozpoznający sprawę wydał postanowienie, na mocy którego dokonał zwrotu wniosku o zasiedzenie udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wraz z własnością wybudowanego na niej budynku. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane z uwagi na fakt wadliwie wniesionej przez wnioskodawcę opłaty, a konkretnie wysokości tejże opłaty. Wnioskodawca uiścił bowiem opłatę w wysokości 40 zł, jednakże Sąd Rejonowy w Augustowie wyraził pogląd, że opłata od wniosku o zasiedzenie udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wynosi 2.000,00 zł.

Wnioskodawca nie zgodził się z treścią wyżej opisanego postanowienia Sądu Rejonowego i zaskarżył przedmiotowe postanowienie, podnosząc w uzasadnieniu iż zdaniem wnioskodawcy art. 40 (Opłatę stałą w kwocie 2.000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (na którym to swoje postanowienie oparł Sąd Rejonowy w Augustowie) dotyczy li tylko i wyłącznie zasiedzenia nieruchomości, natomiast opłata od wniosku o zasiedzenie użytkowania wieczystego wynika z treści art. 23 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i wynosi 40 zł. Zażalenie rozpatrywał Sąd Okręgowy w Suwałkach i powziął wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów art. 23 pkt 1 (Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej) i art. 40 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Sąd Okręgowy wskazywał w pytaniu prawnym kierowanym do Sądu Najwyższego, że przedmiotowa kwestia nie została jednoznacznie rozstrzygnięta zarówno w orzecznictwie jak i piśmiennictwie. W konsekwencji sformułował pytanie prawne: Czy wnioskodawca winien uiścić jedną opłatę stałą na podstawie art. 23 lub na podstawie art. 40 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, czy też dwie odrębne opłaty od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia każdego z tych praw (wieczystego użytkowania i własności nieruchomości budynkowej) – a jeśli tak, czy od wniosku o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego pobierana jest opłata w wysokości określonej w art. 40 czy 23 pkt 1 ww. ustawy?

W dniu 26 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w odpowiedzi na wyżej opisane pytanie Sądu Okręgowego w Suwałkach i stwierdził, że w sprawie o zasiedzenie użytkowania wieczystego wraz z posadowionym na nieruchomości budynkiem wnosi się tylko i wyłącznie jedną opłatę stałą. Odnosząc się natomiast do wysokości tejże opłaty, Sąd Najwyższy wskazał, iż wysokość tej opłaty wynosi na podstawie art. 23 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jedynie 40 zł.

< powrót