Bieg terminów w postępowaniach sądowych i administracyjnych a epidemia SARS-CoV-2

19.05.2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 maja 2020 r. rozpoczną swój bieg terminy procesowe, których bieg nie rozpoczął się bądź też został wstrzymany przepisami art. 15zzr ust. 1 oraz art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm., znanej jako „tarcza antykryzysowa”).

W dniu 15 maja 2020 r. została ogłoszona tzw. „Tarcza 3.0”, czyli ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (poz. 875). Ustawodawca w art. 68  tej ustawy postanowił, że terminy, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu na podstawie „tarczy antykryzysowej” – odpowiednio- rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie „Tarczy 3.0”. Ustawa, na mocy której przywrócono bieg terminów procesowych weszła w życie 16 maja 2020 r., co oznacza, że jej skutki z omawianym zakresie nastąpią z dniem 24 maja 2020 r..

Z uwagi na nieprecyzyjne sformułowanie, którym posłużył się ustawodawca, ustalenie dnia, z którym wiązać można skutek w postaci przywrócenia biegu terminów – jest zagadnieniem kontrowersyjnym. Wyrażane są bowiem również stanowiska, iż dniem takim jest 23 albo też 25 maja 2020 r.

Podkreślić jednak trzeba, że zgodnie z ujęciem przyjętym przez ustawodawcę rozpoczęcie lub dalszy bieg mają nastąpić po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tak więc wykładnia literalna przepisu prowadzi do wniosku, że będzie to miało miejsce dopiero z końcem dnia 23 maja 2020 r.

Pogląd, iż bieg terminu nie może się rozpocząć w dniu 24 maja 2020 r., ponieważ jest to niedziela (dzień ustawowo wolny od pracy) – pozostaje niezasadny. Wprawdzie w poszczególnych procedurach ostatni dzień terminu nie może przypadać na sobotę ani też niedzielę, jednak regulacje te dotyczą końcowego biegu terminu, nie zaś jego rozpoczęcia lub dalszego biegu.

Reasumując – jeżeli termin w myśl „tarczy antykryzysowej” nie rozpoczął swojego biegu, to skutek taki nastąpi z dniem 24 maja 2020 r. Jeżeli natomiast rozpoczął już swój bieg przed 20 marca 2020 r., ale został zawieszony, to od dnia 24 maja 2020 r. będzie kontynuowany. W tym wypadku należy więc mieć na uwadze, że jest to kontynuacja terminu, a nie jego ponowne rozpoczęcie (nie biegnie on od nowa).

< powrót