fras-square02

dr hab. Mariusz Fras

Adwokat

Urodzony w 1970 r. w Sosnowcu. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w 1994 r. Od 1996 do 2000 r. asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego.

Po  studiach doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim uzyskał w 2000 r. stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej „Pośrednictwo Ubezpieczeniowe”, do dziś pracuje tam jako adiunkt. W latach 1994 – 1996 r. odbył aplikację sędziowską zakończona egzaminem sędziowskim, następnie od 1997 – 1999 r. odbył aplikację adwokacką. Od 2000 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Autor publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym obrotu gospodarczego oraz w prawie handlowym.

Od 2005 r. wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

Wykaz publikacji naukowych:

1) Artykuły:

 • Świadczenie odsetkowe w ramach dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH 2014, Nr 1, s. 102 – 114;
 • Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2011 r.: II CKS 86/11 , Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012, nr 7, s. 30-32;
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 r. (III CZP 31/11) : w sprawie wpływu karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia OC, Prawo Asekuracyjne 2012, nr 2, s. 92-101;
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2009 (II CSK 112/09) : w sprawie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę wyrządzoną przez agenta, Prawo Asekuracyjne 2010, nr 1, s. 76-84;
 • Norweska regulacja prawna umowy ubezpieczenia : inspiracja dla ustawodawcy polskiego?, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2010, z. 1, s. 140-183;
 • Umowa ubezpieczenia w szwajcarskim prawie prywatnym międzynarodowym, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2010, z. 9, s. 46-55;
 • Właściwość sądu w zakresie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki komunikacyjne : Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 : C – 463/06 FBTO Schadeversekeringen N.V./Jack Odenbreit, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2009, t. 4, s. 159-173;
 • Odpowiedzialność brokera ubezpieczeniowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania : rozważania na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Prawo Asekuracyjne 2009, nr 3, s. 3-21;
 • Prawne aspekty konkurencji na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego, Rozprawy Ubezpieczeniowego 2009, z. 7, s. 155-172;
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Finlandii, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009, nr 5, s. 28-32;
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie belgijskim, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009, nr 4, s. 13-18;
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie holenderskim, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009, nr 6, s. 33-36;
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie luksemburskim, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009, nr 2, s. 31-35;
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie niemieckim, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2009, nr 7, s. 20-24;
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2007 r., III CZP 47/07, Monitor Prawniczy 2008, nr 9, s. 487-492;
 • Infrastruktura teleinformatyczna jako część składowa nieruchomości : uwagi de lege lata i de lege ferenda na tle uchwalonych zmian do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, Nieruchomość 2008, nr 2/3, s. 16-20;
 • Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia na życie, Prawo Asekuracyjne 2008, nr 1, s. 45-61
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Danii, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 12, s. 26-29;
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Irlandii, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 7, s. 31-35;
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Portugalii, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 11, s. 28-32;
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Szwecji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 10, s. 30-34;
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie austriackim, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 2, s. 30-35;
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie francuskim, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 3, s. 25-29;
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie greckim, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 4, s. 25-29;
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w ustawodawstwie hiszpańskim, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 6, s. 27-32;
 • Regulacja prawna umowy ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, nr 5, s. 29-32;
 • Reżim prawny macierzyństwa zastępczego na tle porównawczym, Mariusz Fras, Dominik Abłażewicz, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego Porównawczego 2008, s. 31-68;
 • Reżim prawny umowy maklerskiej na tle ustawodawstwa austriackiego: uwagi porównawcze i wnioski de lege ferenda, Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja 2008, nr 4, s. 74-81;
 • Reżim prawny umowy reasekuracji : zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne, Prawo Asekuracyjne 2008, nr 4, s. 56-68;
 • Typologia pośrednictwa ubezpieczeniowego w prawie austriackim, Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja 2008, nr 2, s. 54-61;
 • Umowa o macierzyństwo zastępcze i jej dopuszczalność na tle prawa polskiego, Rodzina i Prawo 2008, nr 8/9, s. 94-119;
 • Wzajemna relacja pomiędzy art. 64 k.c. a art. 624 k.s.h. : próba oceny, Palestra 2008, nr 3/4, s. 9-20;
 • Zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w prawie austriackim, Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja 2008, nr 3, s. 86-95;
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2006 r.: IV CSK 15/5, Palestra 2007, nr 11/12, s. 105-110;
 • Jurysdykcja krajowa w sprawach ubezpieczeniowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007, nr 10, s. 2-13;
 • Jurysdykcja krajowa w sprawach ubezpieczeniowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007, nr 9, s. 2-12;
 • Kolizyjnoprawna problematyka umów ubezpieczenia komunikacyjnego, Europejski Przegląd Sądowy 2007, nr 7, s. 13-21;
 • Uwagi o transparentności wynagrodzenia brokerskiego na tle ustawodawstwa austriackiego: (wzór dla polskiego ustawodawcy?), Prawo Asekuracyjne 2007, nr 4, s. 80-86;
 • Wpływ kauzalnego stosunku podstawowego stanowiącego podstawę wystawienia weksla gwarancyjnego na abstrakcyjny charakter zobowiązania wekslowego w aspekcie problematyki przedawnienia roszczeń, Radca Prawny 2007, nr 6, s. 95-102;
 • Z problematyki kolizyjnoprawnej umów ubezpieczenia obowiązkowego, Monitor Prawniczy 2007, nr 18, s. 995-1006;
 • Dział spadku: uwagi de lege lata i de lege ferenda, Rejent 2006, nr 2, s. 19-28;
 • Odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego wobec zleceniodawcy, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2001, nr 1/2, s. 65-71;
 • Tajemnica zawodowa pośredników ubezpieczeniowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2000, nr 11/12, s. 30-34;
 • Kwalifikacja i charakter prawny ubezpieczeniowej umowy brokerskiej, Przegląd Ustawodawstwa  Gospodarczego 2000, nr 7/8, s. 2-10;
 • Podwójne usytuowanie brokera ubezpieczeniowego w relacji ubezpieczającej, Prawo Spółek 2000, nr 4, s. 36-38;
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, Prawo Spółek 2000, nr 7/8, s. 87-93;
 • Ważne przyczyny rozwiązania najmu i eksmisji z lokalu, Jurysta 1998, nr 7/8, s. 48-49;
 • Bankowy zastaw rejestrowy: (uwagi de lege lata i de lege ferenda), Przegląd Prawa Handlowego 1996, nr 2, s. 16-21;
 • Indos zastawniczy: [dot. obrotu wekslowego], Rzeczpospolita 1996, Prawo co Dnia, s. 17;
 • Legitymacyjna i gwarancyjna funkcja indosu wekslowego, Radca Prawny 1996, nr 2, s. 19-28;
 • Postępowanie o zmianie współwłasności i podział majątku spółki cywilnej, Jurysta 1996, nr 4, s. 17-19;
 • Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie, Rzeczpospolita 1996, Prawo co Dnia, s. 15;
 • Szczególne postacie indosu wekslowego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1996, nr 5, s. 10-14;
 • Zastaw w postępowaniu upadłościowym i układowym, Monitor Prawniczy 1996, nr 8, s. 283-285;
 • Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem bankowym: uwagi de lege lata i de lege ferenda, Palestra 1995, nr 9/10, s. 21-28.

 

2) Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe):

 • Międzynarodowe prawo handlowe. System Prawa Handlowego, t. 9. Red. Wojciech Popiołek. Warszawa 2013, s. 549 i n.

 

3) Niesamoistne części wydawnictwa – rozdziały w pracy zbiorowej:

 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego w prawie prywatnym międzynarodowym, Publikacja pokonferencyjna nt. „System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform” – publikacja w przygotowaniu;
 • Pozycja prawna osoby trzeciej w umowie ubezpieczenia na wypadek śmierci w prawie hiszpańskim na tle porównawczoprawnym, w: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce: wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2013, s. 229-245;
 • Zobowiązanie wekslowe wystawcy weksla in blanco: uwagi de lege ferenda, w: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań: materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27 września 2008 r.), Warszawa 2010, s. 71-78;
 • Legislacyjna koncepcja kodeksu ubezpieczeń a kolizyjne prawo ubezpieczeniowe, w: O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń. – Toruń : „Dom Organizatora” 2009, s. 279-320;
 • Reżim prawny umowy ubezpieczenia zawieranej drogą elektroniczną : zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne, w: Europeizacja prawa prywatnego, Warszawa 2008, s. 181-202;
 • Wybrane cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania brokerskiego pośrednictwa ubezpieczeniowego, w: Rozprawy prawnicze: księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005, s. 887-898.

 

< powrót